Organizing Committee

General Chair

Tengfei Lei
Qilu Institute of Technology, China

General Co-Chair

Peng Li
Dalian Polytechnic University, China

Technical Program Committee Chairs

Jun Mou
Dalian Polytechnic University, China

Tengfei Lei
Qilu Institute of Technology, China

Web Chair

Haiyan Fu
Qilu Institute of Technology, China

Publicity and Social Media Chairs

Xiaolin Jiang
Jinhua Advanced Research Institute, China

Yanling Wang
Qilu Institute of Technology, China

Workshops Chairs

Tengfei Lei
Qilu Institute of Technology, China

Haiyan Fu
Qilu Institute of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chairs

Tingyan Yang
Qilu Institute of Technology, China

Min Su
Qilu Institute of Technology, China

Publications Chair

Feng Cao
Qilu Institute of Technology, China

Local Chair

Yong Zhang
Shandong University of Technology, China

Track Chairs

Cuimei Jiang
Qilu University of Technology, China

Yong Zhang
Shandong University of Technology, China

Hongjun Liu
University of Jinan, China

Jian Liu
University of Jinan, China

Jiyu Jin
Dalian Polytechnic University, China

Li Xiong
HeXi University, China

Shaobo He
Central South University, China

Yanjie Wu
Guangdong University of Technology, China

Li Tian
Hunan Institute of Engineering, China