Organizing Committee

General Chair

Li Peng
Dalian Polytechnic University, China

General Co-Chairs

Jinxian Zhao
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Zidian Xie
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Technical Program Committee Chairs

Qingjiang Yang
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Xunwen Su
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Xiaolin Jiang
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Web Chairs

Huadong Sun
Harbin University of Commerce, China

Juan Wang
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Publicity and Social Media Chairs

Yiqi Liu
Northeast Forestry University, China

Fugang Liu
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Workshops Chairs

Aili Wang
Harbin University of Science and Technology, China

Weixing Li
Harbin Institute of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chairs

Hongquan Zhang
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Huadong Sun
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Juan Wang
Harbin Institute of Technology, China

Publications Chair

Yannan Yu
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Posters and PhD Track Chair

Xianhui Zhu
Heilongjiang University of Science and Technology, China

Local Chair

Weiguang Zhao
Heilongjiang University of Science and Technology, China