Technical Program Committee

Zhenyu Na
School of Information Science and Technology, Dalian Maritime University, China

Jun Mou
Dalian Polytechnic University, China

Fanyi Meng
Harbin Institute of Technology, China

Jiang Xiaolin
Hei Long Jiang University of Science and Technology, China

Guan Gui
Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

Xueyan Zhang
Dalian University of Technology, China

Zhian Deng
Harbin engineering university, China

Yongliang Sun
Nanjing Tech University, China

Fei Yu
Changsha University of Science & Technology, China

Huihai Wang
Central South University, China

Hongjun Liu
University of Jinan, China

Jian Liu
University of Jinan, China

Li Xiong
HeXi University, China

Shaobo He
Central South University, China

Weidang Lu
Zhejiang University of Technology, China

Lin Ma
Harbin Institute of Technology, China

Jiyu Jin
Dalian Polytechnic University, China

Zijun Gao
Dalian Polytechnic University, China

Shaohua Chen
Dalian Jiaotong University, China

Lei Fan
Dalian Polytechnic University, China